എന്നാ മച്ചാനേ ആകെമൊത്തം ഡെസ്പാണല്ലോ!!

എന്നാ മച്ചാനേ ആകെമൊത്തം ഡെസ്പാണല്ലോ!!

അതേ, ഇതതുതന്നെ!!
ഫെയ്സ്‌ബുക്കിലൂടെ പറന്നു നടന്ന അതേ ചിത്രം!!
മൃഗാധിപത്യം വന്നാൽ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *