ഉണരൂ ഉണരൂ ഭാരത ഹൃദയമേ…

ഉണരൂ ഉണരൂ ഭാരത ഹൃദയമേ…

ഉണരൂ ഉണരൂ ഭാരത ഹൃദയമേ…
ദുരിതം പടരും മുമ്പേ തടയൂ… 
ദൈവത്തിൽ സ്വന്തം നാടിൻ
പൊന്നോമനമക്കൾ ഞങ്ങൾ
പ്രളയത്തിൽ പൊലിയും മുമ്പേ ഉണരൂ… 
save us, save us from this disaster…
save us, save us from this disaster…
ഉണരൂ ഉണരൂ ഭാരത ഹൃദയമേ…
ദുരിതം പടരും മുമ്പേ തടയൂ… 
ദൈവത്തിൽ സ്വന്തം നാടിൻ
പൊന്നോമനമക്കൾ ഞങ്ങൾ
പ്രളയത്തിൽ പൊലിയും മുമ്പേ ഉണരൂ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *