ഇയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം!!

ഇയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം!!

ഇതു ഞങ്ങളുടെ, കാസർഗോഡന്മാരുടെ സ്വന്തം പ്രസിഡന്റ്!!

ഫെയ്‌സ്‌ബുക്കിൽ നിന്നും…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *