ഇന്നു നീയെന്റെ ദേശിയ സങ്കടം!

ഇന്നു നീയെന്റെ ദേശിയ സങ്കടം!

 പച്ചനോട്ടുകൾ, കുത്തുവാക്കുകൾ,
കണ്ണുകെട്ടിയ പ്രതിയമയും
അന്ധതയ്‌ക്കിന്നു പേരു ന്യായാസനം,
നാണയം തിന്നു ചീർത്ത കുടിലത
ഇന്നു നീയെന്റെ ദേശിയ സങ്കടം!!
—————————————–
പണം‌ ബ്രഹ്‌മോ പണം‌ വിഷ്‌ണു,
പണം‌ ദേവോ മഹേശ്വര:
പണം‌ സാക്ഷാല്‍‌ പരബ്രഹ്‌മം‌,
തസ്‌മൈ ശ്രീ പണമേ നമ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *