ആദ്യ ഈമെയില്‍ ഇന്നായിരുന്നു!!

ആദ്യ ഈമെയില്‍ ഇന്നായിരുന്നു!!

ഈമെയിലിന്‌ ഇന്ന് നാല്പതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ പിറവി ആദ്യ ഈമെയില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ താണ്ടി ആദ്യമായി സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു ഒക്ടോബര്‍ പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു. 1970-ൽ റേ ടോം‌ലി‌ന്‍സണ്‍ എന്ന അമേരിക്കന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ സൈനിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെയിലിങ് സം‌വിധാനമാണിത്. അര്‍പ്പാനെറ്റ് എന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈമെയിലിന്റെ ചരിത്രത്തിനും. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയില്‍ പിറവികൊണ്ട ഇമെയില്‍ ഇരുപതു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ്‌ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയത്. സാധാരണ തപാല്‍ സം‌വിധാനത്തെ മറിവിയിലേക്ക് പിന്തള്ളി ഇമെയില്‍ മരുരാജ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇന്ത്യയില്‍ നേടിയെടുത്തത് വന്‍ ജനപ്രീതിയാണ്‌.

ബെറാനെക് ആന്‍ഡ് ന്യൂമെന്‍ എന്ന കമ്പനിയില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു റേ ടോം‌ലി‌ന്‍സണ്‍. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സം‌വിധാനം ഉണ്ടാക്കാനായി ഈ കമ്പനിയെ 1968 -ഇല്‍ United States Defense Department ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. 1971 ഇല്‍ ആദ്യം തന്നെ ഈമെയില്‍ സം‌വിധാനം അവിടെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഇ-മെയിൽ. ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സം‌വിധാനമാണിത്. ഇ‌-മെയിൽ എന്നതിനെ “ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള കത്തിടപാട്” എന്ന് നിർവചിക്കാം. ലോകത്തെവിടേയുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫലപ്രദവും സൗകര്യപ്രദവും ആയി തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിരുചികളും സൗജന്യമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇ-മെയിൽ സങ്കേതം അവസരമൊരുക്കുന്നു. സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഇ-മെയിലിനേയും X.400 സം‌വിധാനത്തെയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സന്ദേശങ്ങളയക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻട്രാനെറ്റ് സം‌വിധാനത്തെയും ഇ-മെയിൽ എന്ന പദംകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് Ian Peter എഴുതിയ ലേഖനം:

Email is much older than ARPANet or the Internet. It was never invented; it evolved from very simple beginnings.

Early email was just a small advance on what we know these days as a file directory – it just put a message in another user’s directory in a spot where they could see it when they logged in. Simple as that. Just like leaving a note on someone’s desk.

Probably the first email system of this type was MAILBOX, used at Massachusetts Institute of Technology from 1965. Another early program to send messages on the same computer was called SNDMSG.

Some of the mainframe computers of this era might have had up to one hundred users -often they used what are called “dumb terminals” to access the mainframe from their work desks. Dumb terminals just connected to the mainframe – they had no storage or memory of their own, they did all their work on the remote mainframe computer.

Before internetworking began, therefore, email could only be used to send messages to various users of the same computer. Once computers began to talk to each other over networks, however, the problem became a little more complex – We needed to be able to put a message in an envelope and address it. To do this, we needed a means to indicate to whom letters should go that the electronic posties understood – just like the postal system, we needed a way to indicate an address.

This is why Ray Tomlinson is credited with inventing email in 1972. Like many of the Internet inventors, Tomlinson worked for Bolt Beranek and Newman as an ARPANET contractor. He picked the @ symbol from the computer keyboard to denote sending messages from one computer to another. So then, for anyone using Internet standards, it was simply a matter of nominating name-of-the-user@name-of-the-computer. Internet pioneer Jon Postel, who we will hear more of later, was one of the first users of the new system, and is credited with describing it as a “nice hack”. It certainly was, and it has lasted to this day.

Despite what the world wide web offers, email remains the most important application of the Internet and the most widely used facility it has. Now more than 600 million people internationally use email.

By 1974 there were hundreds of military users of email because ARPANET eventually encouraged it. Email became the saviour of Arpanet, and caused a radical shift in Arpa’s purpose.

Things developed rapidly from there. Larry Roberts invented some email folders for his boss so he could sort his mail, a big advance. In 1975 John Vital developed some software to organize email. By 1976 email had really taken off, and commercial packages began to appear. Within a couple of years, 75% of all ARPANET traffic was email.

Email took us from Arpanet to the Internet. Here was something that ordinary people all over the world wanted to use.

As Ray Tomlinson observed some years later about email, “any single development is stepping on the heels of the previous one and is so closely followed by the next that most advances are obscured. I think that few individuals will be remembered.” That’s true – to catalogue all the developments would be a huge task.

One of the first new developments when personal computers came on the scene was “offline readers”. Offline readers allowed email users to store their email on their own personal computers, and then read it and prepare replies without actually being connected to the network – sort of like Microsoft Outlook can do today.

This was particularly useful in parts of the world where telephone costs to the nearest email system were expensive. (often this involved international calls in the early days) With connection charges of many dollars a minute, it mattered to be able to prepare a reply without being connected to a telephone, and then get on the network to send it. It was also useful because the “offline” mode allowed for more friendly interfaces. Being connected direct to the host email system in this era of very few standards often resulted in delete keys and backspace keys not working, no capacity for text to “wrap around” on the screen of the users computer, and other such annoyances. Offline readers helped a lot.

The first important email standard was called SMTP, or simple message transfer protocol. SMTP was very simple and is still in use – however, as we will hear later in this series, SMTP was a fairly na�ve protocol, and made no attempt to find out whether the person claiming to send a message was the person they purported to be. Forgery was (and still is) very easy in email addresses. These basic flaws in the protocol were later to be exploited by viruses and worms, and by security frauds and spammers forging identities. Some of these problems are still being addressed in 2004.

But as it developed email started to take on some pretty neat features. One of the first good commercial systems was Eudora, developed by Steve Dorner in 1988. Not long after Pegasus mail appeared.

When Internet standards for email began to mature the POP (or Post Office Protocol) servers began to appear as a standard – before that each server was a little different. POP was an important standard to allow users to develop mail systems that would work with each other.

These were the days of per-minute charges for email for individual dialup users. For most people on the Internet in those days email and email discussion groups were the main uses. These were many hundreds of these on a wide variety of topics, and as a body of newsgroups they became known as USENET.

With the World Wide Web, email started to be made available with friendly web interfaces by providers such as Yahoo and Hotmail. Usually this was without charge. Now that email was affordable, everyone wanted at least one email address, and the medium was adopted by not just millions, but hundreds of millions of people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *