അച്ചുമാമനെ തോൽപിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും…

അച്ചുമാമനെ തോൽപിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും…

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുസമയത്ത് ഇറങ്ങിയ സിനിമാല. വെറുതേ കുറച്ച് കോമഡി തപ്പി നടന്നപ്പോൾ മൗസിൽ തടഞ്ഞതാ… ഗൊള്ളാം!!
പാർട്ട് 1
പാർട്ട് 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *